Nils Hast

Forvalter

Nils Hast
Mariann Stoltenberg Lind

Forvalter

Mariann Stoltenberg Lind
Fondet investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner med mindre enn 1 års rentebindingstid, utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun plassere i obligasjoner med risikovekt maksimum 20% ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 100% av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat, eller kommuner i EØS. Forvalteren velger en kombinasjon av pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner som forventes å gi best avkastning.
Siste dag:
-0%
Siste måned:
0,1%
Siste år:
1,42%
Siden start:
3% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 0,40 %