Nils Hast

Forvalter

Nils Hast
Mariann Stoltenberg Lind

Forvalter

Mariann Stoltenberg Lind
Fondet investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun plassere i obligasjoner med risikovekt maksimum 20% ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 100% av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat eller kommuner i EØS. Forvalteren velger en kombinasjon av pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner som forventes å gi best avkastning.
Siste dag:
-0%
Siste måned:
0,16%
Siste år:
2,05%
Siden start:
4,38% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 0,50 %