Lars Mohagen

Forvalter

Lars Mohagen
Minste tegningsbeløp i klasse C: 3 000 kr. Olje og gass dekker verdens økende energibehov. Selv om fornybare energikilder vil spille en viktigere rolle for å møte verdens energibehov, vil tradisjonelle fossile energikilder som olje og gass være de klart viktigste forsyningskildene i overskuelig fremtid. ODIN Offshore er et aksjefond som investerer i selskaper som gir tjenester innen olje og gass sektoren. Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i selskaper som hovedsakelig er beskjeftiget i virksomhet innenfor energiområdet olje og gass. Fondets midler kan investeres i selskaper som driver med utvinning av petroleumsforekomster, videreforedling, transport og distribusjon - samt i selskaper som yter tjenester til andre selskaper i næringen. Selskapene fondet investerer i må være børsnotert på børsene som er medlem eller assosiert medlem eller på annen måte tilknyttet Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV). (Referanseindeks: Philadelphia Stock Exhange Oil Service Sector Index).
Siste dag:
0,21%
Siste måned:
1,39%
Siste år:
9,04%
Siden start:
2,73% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 2,00 %