Nils Hast

Forvalter

Nils Hast
Mariann Stoltenberg Lind

Forvalter

Mariann Stoltenberg Lind
Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet kan også plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non- UCITS rentefond. Fondet investerer i renteinstrumenter, børshandlede fond, indeksfond og aktivt forvaltede fond. Fondet kan ha høyere kreditt-/renterisiko enn andre rentefond forvaltet av ODIN Forvaltning. En mindre del av porteføljen (maks 20 prosent) kan ha en lavere rating eller ikke noen offisiell credit rating. Renteinstrumentene er utstedt av selskaper med offisiell credit rating (Standard and Poor`s, Moody`s og/eller Fitch) på BBB- eller høyere. For norske rentepapirer kan skyggerating fra finansinstitusjoner i Norge brukes hvis utsteder ikke har offisiell rating. Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X)
Siste dag:
0,1%
Siste måned:
0,53%
Siste år:
10,59%
Siden start:
7,12% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 0,75 %